Cümle Tercüme

Dert Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

dert
trouble, bother, distress, grief, worry, sorrow, suffering, pain, affliction, headache, heartache, plague, bore, botheration, complaint, cross, dolor, dolour [Brit.], evil, fear, grievance, ill, mopes, nuisance, pip, pother, rock, scourge, throe
dert etmek
let smth. prey on one's mind, trouble, fester, languish, nurse
dert etmeyin
don't worry about it
dert olan
headachy
dert olmak
prey on one's mind, prey upon one's mind, become a worry to smb., pother
dert ortağı
fellow sufferer, companion in misfortune, confidant
dert vermek
bother, grieve
dert yanmak
unburden one's troubles to smb.

Türkçe Almanca Sözlük

dert
Kummer [der], Leid [das], Leiden [das], Schmerz [der], Sorge [die]
dert çekmek
leiden
dert ortağı
Leidensgefährte [der]
dert ortaklığı
Mitgefühl [das]
dert yanmak
sein Herz ausschütten.